بی همگان به سر شود ...
بی تو اما جان به در می شود ...
تاريخ : 24 اسفند 1393 | 10:15 | نویسنده : مدیر |
کلافه ام
و درمان این حالم کسی است
که هم هست و هم نیست ...

تاريخ : 10 بهمن 1393 | 14:10 | نویسنده : مدیر |
پاهایت رو بگذار اینجا...
درست روی قلبم
ببخش مرا...
چیز دیگری نداشتم که فرش قدمت کنم
اهسته قدم بردار اینجا
تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم استتاريخ : 25 مهر 1393 | 19:30 | نویسنده : مدیر |